Ο τουρισμός ως συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας. Προτάσεις και προοπτικές βελτίωσης

Κωνσταντίνας Μπουλούτα

Abstract


Ο τουρισμός αποτελεί για την ελληνική οικονομία έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης και εισροής εσόδων. Ένας στους πέντε κατοίκους της Ελλάδας σήμερα, ασχολείται άμεσα ή έμμεσα στον τουριστικό τομέα. Τα έσοδα που προκύπτουν από τον τουρισμό είναι τεράστια, κάνοντας τη συμβολή του,  στο ΑΕΠ της χώρας, σημαντική. Από το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης-που είχε και έχει τις ανάλογες επιπτώσεις και στον τουρισμό- έως και σήμερα, η Ελλάδα έχει εισέλθει σε φάση βαθιάς ύφεσης, από την οποία προσπαθεί να ανακάμψει. Ο ελληνικός τουρισμός είναι ένας από τους ελάχιστους τομείς της εθνικής οικονομίας, που παρά τη δύσκολη περίοδο της οικονομικής κρίσης, και την αβεβαιότητα που αυτή προκαλεί, εξακολουθεί και είναι ανταγωνιστικός σε παγκόσμιο επίπεδο. Εξακολουθεί να παραμένει η κύρια κινητήρια δύναμη για την  αναδιάρθρωση, την ανάπτυξη της οικονομίας και την έξοδο από την ύφεση. Η στρατηγική του σημασία για την ελληνική οικονομία, ενισχύει την ανάγκη να υπάρξει πολιτική δέσμευση και υποστήριξη στη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης, που θα οδηγήσει σε μια σύγχρονη Ελλάδα. Μια Ελλάδα με μέλλον, στην οποία θέλουμε να εργαζόμαστε, να αναπτύσσουμε επιχειρηματικότητα, να δημιουργούμε αξία, να σχεδιάζουμε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες και να χαιρόμαστε να ζούμε σ’αυτή. Στο τέλος θα έχουμε καταφέρει το πιο σημαντικό. Η Ελλάδα, ένα πανέμορφο μέρος της Γης, να είναι ευχάριστη και ελκυστική όχι μόνο για τους μόνιμους κατοίκους της, αλλά και για τους επισκέπτες της. 


References


Βελισσαρίου Ε., (2000), « Μάνατζµεντ Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισµού», Πάτρα: Ε.Α.Π.

Βαρβαρέσος Σ., (2009), «Τουρισμός και διεθνής οικονομική κρίση», Επιστημονική ημερίδα από το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας, 19/03/2009.

Ηγουμενάκης Ν., (2000), «Προϋποθέσεις για τη χάραξη και εφαρμογή μιας ρεαλιστικής πολιτικής τουριστικής ανάπτυξης».

Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κοινωνία της πληροφορίας», Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης, Ομάδα εργασίας, Ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές στον Τουρισμό: Ισχύουσα κατάσταση και προοπτικές, Τελικό παραδοτέο, www.ebusinessforum.gr,

Κοκκώσης Χ., Τσάρτας Π., (2001), Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξης και Περιβάλλον, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.

ΚΥΑ Τουρισμού, Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Δικτυακός τόπος διαβουλεύσεων, Έκθεση Αξιολόγησης της Εφαρμογής του θεσμοθετημένου Ειδικού Πλαισίου του Τουρισμού, Διεύθυνση Χωροταξίας ΥΠΕΚΑ/Planet A.E., 20-03-2012, http://www.opengov.gr/minenv/?p=4058

Λαμπρινός Ν., (2007), «Θρησκευτικός Τουρισμός», Νέα Κρήτη.

Μαυροδόντης Θ., (2001), «Τουριστική και Ταξιδιωτική Βιομηχανία», Επιμέλεια Μετάφρασης του Gee,C., Makens, J. And Chou, D. The Travel Industry, Εκδόσεις Έλλην

Μελέτη ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ, Xenia news, Περίοδος Β΄, Αρ.φύλλου 26, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2011, σελ. 22.

McKinsey & Company, Athens office, Η Ελλάδα 10 χρόνια μπροστά: Προσδιορίζοντας το νέο μοντέλο ανάπτυξης της Ελλάδας- Σύνοψη, Σεπτέμβριος 2011.

McKinsey & Company, “Greece 10 years ahead” defining Greece’s new growth model and strategy: Tourism and growth conference, Athens, November 2011.

Μελέτη εκπονηθείσα για λογαριασμό του ΣΕΤΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Εργαστήριο τουριστικών Ερευνών και μελετών, Η σημασία του τουρισμού για την ελληνική οικονομία/κοινωνία και προτάσεις πολιτικής για την τουριστική ανάπτυξη, Χίος, Φεβρουάριος 2010.

Ομιλία Προέδρου ΣΕΤΕ, κ. Ανδρέα Ανδρεάδη, στην εκδήλωση - ανοικτή συζήτηση που διοργανώθηκε από ΕΛΙΑΜΕΠ, ΙΟΒΕ, ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΝΤΩΡ ΑΕ, με θέμα "Επενδύσεις, Ανάπτυξη, Ανεργία", Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2012.

Σφακιανάκης Μ., (2000), « Εναλλακτικές Μορφές Τουρισµού» , εκδόσεις ΕΛΛΗΝ, Αθήνα.

ΣΕΤΕ, Μελέτη: «Ελληνικός τουρισμός 2020: Πρόταση για το νέο αναπτυξιακό μοντέλο», http://www.greektourism2020.gr/, 12.01.2011.

Τσάρτας Π., Διδασκάλου Ε., (2010), Εκπαιδευτικό Υλικό για το μάθημα Τουριστική Ανάπτυξη, Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Αθήνα.

ΥΠΕΚΑ, Δ/νση χωροταξίας -Planet AE, Έκθεση αξιολόγησης της εφαρμογής του θεσμοθετημένου ειδικού πλαισίου του Τουρισμού, Ιανουάριος 2012.

Υπ. Αριθμ. 208 Γνώμη Πρωτοβουλίας της Ο.Κ.Ε.(Οικονομική και κοινωνική επιτροπή της Ελλάδας) με θέμα «Τουρισμός και Περιβάλλον», Δεκέμβριος 2008. http://www.e-kyklades.gr/images/TourismoskaiPerivallon_F18804.pdf

ASLUND, A. (2011), The Failed Political Economy of the Euro Crisis. http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/Ebrief_2011_10_Aslund.pdf

CEO Summit 2012, «Κτίζοντας τη Νέα Ελλάδα», Athens-Hilton, 11-12-2012. http://www.ceosummit-eede.gr

FenNell D., (2001), “Οικοτουρισμός», Εκδόσεις Ελλην.

Marcussen C.H., (2006), “Trends in European Internet Distribution of Travel and Tourism Services, Centre for Regional and Tourism Research”, Denmark, http://www.crt.dk/uk/staff/dhm/trends.htm

Διαδικτυακές Πηγές-Διαδικτυακοί τόποι

Σ.Β.Β.Ε. (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος), Υπόμνημα άμεσων παρεμβάσεων και προτάσεων προς τον Πρωθυπουργό κ. Σαμαρά, Σεπτέμβριος 2012.

Ομιλία Γ.Γ. ΣΕΤΕ, κ. Γιώργου Βερνίκου για το θαλάσσιο τουρισμό και τη νησιωτική πολιτική, Συνέδριο ΤΗΑLATTA 2012 “Βιώσιμη θαλάσσια οικονομία στις νησιωτικές περιοχές, Σαντορίνη, 22 Σεπτεμβρίου 2012.

ΣΕΤΕ,10Ο Συνέδριο Τουρισμός και ανάπτυξη, Πρόταση στρατηγικής ανάπτυξης του Ελληνικού Τουρισμού 2011-2021, Στόχοι και προτεραιότητες, Αθήνα, 31.10-1.11.2011.

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον τουρισμό στην Ευρώπη, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0407+0+DOC+XML+V0//EL

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας, Προτάσεις Ξ.Ε.Ε. για την αναθεώρηση του αναπτυξιακού νόμου, Αθήνα, 20/09/2012. www.grhotels.gr

Υπόμνημα 2, Αναπτυξιακός Νόμος, Προτάσεις ΣΕΤΕ για άρση εμποδίων, Travellingnews, 15/10/2012. http://www.sete.gr/Ypomnima2.doc

http://www.statistics.gr

http://www.itep.gr

http://www.sete.gr

http://www.grhotels.gr

http://eurostat.eu.

http://www.wttc.org

http://www.unwto.org

http://www.visitgreece.gr

http://www.expedia.com

Περιοδικό Χρήμα& Τουρισμός, «Eκτιμήσεις και προβλέψεις για την Ελλάδα 2008-2018», http://www.money-tourism.gr/images/PagesUn/136_diethnes_sel82.pdf

http://www.xenia.gr

http://www.thetravellernews.com

http://www.touristiki-agora.gr


Refbacks

  • There are currently no refbacks.