Η θεσμική και κριτική επισκόπηση της μεσολάβησης και διαιτησίας στο πεδίο της επίλυσης της συλλογικής διαφοράς

Αναστάσιος Σταμ. Ντάνος, Ευφροσύνη Μπούσλη

Abstract


Η συμφιλίωση, υπό την ευρεία του όρου έννοια, ως μέθοδος ρυθμίσεως των κοινωνικών διαφορών, είναι τόσο παλαιά, όσο και το συμφέρον της ίδιας της κοινωνίας να επιλύονται ειρηνικά οι διαφορές, οι οποίες αναφύονται στα πλαίσια της. Οι διαδικασίες της ειρηνικής επίλυσης των συλλογικών διαφορών εργασίας αποτελούν μια από τις σημαντικότερες συνισταμένες του συλλογικού εργατικού δικαίου. Σκοπός αυτών των διαδικασιών, οι οποίες είναι δυνατόν να περιλάβουν και μηχανισμούς πρόληψης των συγκρούσεων, θα πρέπει να είναι όχι μόνο η εμπέδωση της κοινωνικής ειρήνης αλλά ταυτόχρονα η επιβοήθηση και η ανάπτυξη της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Στον ν.1876/1990, αποτυπώθηκε η προσπάθεια εκσυγχρονισμού του συστήματος ειρηνικής επίλυσης των συλλογικών διαφορών εργασίας, μέσω της πρόβλεψης ρυθμίσεων για την διαδικασία της συμφιλίωσης, μεσολάβησης και διαιτησίας, με αξιοσημείωτες, τις πρόσφατες αλλαγές που επέφεραν οι εφαρμοστικοί του μνημονίου, νόμοι (3966/2011 και 3899/2010).


References


Βάγιας Α., «αρχή μιας νέας εποχής για τις Συλλογικές Διαπραγματεύσεις», ΕΕργ.Δ. τεύχος 2 (1506), 15/01/2004.

Γαβαλά Ν. « Οι επικείμενες αλλαγές στο καθεστώς των απολύσεων και της διαιτησίας υπό το πρίσμα της προστασίας των θεμελιωδών ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, ΕΕργΔ 69, 2010.

Καζάκος Α. «Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και διαιτησία μετά την Π.Υ.Σ 6/28.2012. Η καταστροφή του συστήματος παραγωγής συλλογικών ρυθμίσεων και η βίαιη επιστροφή στην ατομική σύμβαση εργασίας», Επιθ. Εργ.Δ. 71/2012, σελ. 593 επ.

Καζάκος Α. «Η Διαιτησία Συλλογικών Διαφορών κατά τον 1876/1990.» Κανονισμός Οργάνωσης και λειτουργία του Ο.ΜΕ.Δ.

Καζάκου Α., «Συλλογική αυτονομία, δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία και Δ.Ο.Ε.» ΕΕργΔ 63, 2004.

Κατρούγκαλος Γ., «Το «παρασύνταγμα» του μνημονίου και ο άλλος δρόμος», ΝοΒ 2011, σελ. 231 επ.

Κουκιάδης Ι, «Εργατικό Δίκαιο».

Κυριακούλιας Π., «Οι εργασιακές σχέσεις μετά το μνημόνιο. Πανόραμα της μεταρρύθμισης της εργατικής νομοθεσίας 2010 -2012, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και ανθρώπινου δυναμικού, Μάρτιος 2012.

Λεβέντης Γ. «Οι πρόσφατες αλλαγές που επέφερε ο ν.4046/2012 στο εργατικό δίκαιο» Δ.Εργ.Ν. 68/2012

Μετζητάκου Α. «Η μετενέργεια και οι λοιπές διατάξεις των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, πριν και μετά την εφαρμογή των μέτρων του Μνημονίου», Δ.Εργ.Νομ. 68/2012, σελ. 427 επ.

Μπελαντής Δ. «Η κατάσταση εξαίρεσης και οι εφαρμογές στο πρόγραμμα στήριξης της ελληνικής οικονομίας» ΔτΑ 2010, σελ. 1115 επ.

Ντάνος Α., Εισηγήσεις στο μάθημα «Διεθνείς Εργασιακές Σχέσεις», ΜΠΣ Διεθνής Διοικητική των Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πειραιά, 2012.

Παπασταύρου Δ., «Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και Διαιτησία».

Στράνης Δ. «Διοίκηση και Δημοκρατία: Ποιότητα, Αποτελεσματικότητα, Νομιμοποίηση» 3ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων, 8-10 Οκτωβρίου, 2009.

Στράνης Δ. «Η δικονομική ισότητα στο πλαίσιο της επίλυσης διοικητικών διαφορών ουσίας», Νόμος, Επιστημονική Επετηρίδα της Σχολής Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τιμ. Τομ. σε Λ. Θεοχαρόπουλο / Δ. Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου, τ. III, Θεσσαλονίκη 2009.

Στράνης Δ., «Η εξαιρετικότητα (exorbitance) στην διοικητική δικονομία», Κιβωτός Φιλίας, Τιμητικός τόμος για τον Καθ. Θ. Παναγόπουλο, 2011.

Στράνης Δ., «Το Δημόσιο Δίκαιο στο Εργατικό Δίκαιο του 21ου αιώνα», Εκδ. Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2010.

Στράνης Δ., «Υπαγωγή δημοσίου δικαίου διαφορών σε διαιτησία», Διδ. Διατρ. σε Α.Π.Θ.

(αδημ/τη), 2003.

Στράνης Δ. – Ιωαννίδου Σ., «Η συσχέτιση της επίλυσης συγκρούσεων ως σύγχρονης μορφής διοίκησης με τη διαιτητική επίλυση», Επιτ. Επετ. Εφαρμ. Έρευνας (έκδ. Διοίκηση και Οικονομία), Vol. XI, No 2, 2006.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.